Regulamin

REGULAMIN SERWISU [CER Virtual Congress]

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez
Intervet sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa („Usługodawca” lub „Intervet”) za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem: www.msd-animal-health-online-congress.pl

1. DEFINICJE
Określenia użyte w Regulaminie, w liczbie pojedynczej oraz mnogiej, należy rozumieć następująco:
- „Konto” – prowadzone dla Użytkownika przez Usługodawcę indywidualne konto umożliwiające dostęp do Serwisu.
- „Lekarz” – Użytkownik, który jest uprawniona do wystawiania recept na produkty lecznicze i posiada prawo do wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
- „Plik cookies” – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika, wykorzystywane do umożliwienia korzystania z Serwisu.
- „Polityka Prywatności” – dokumenty dostępne pod adresem: https://www.msdprivacy.com/pl/pl/, w tym dokument „Globalna Polityka Ochrony Prywatności w Internecie” dostępna pod adresem: https://www.msdprivacy.com/pl/pl/internet-privacy-policy.html oraz dokument „Zobowiązanie do ochrony prywatności w związku z wykorzystywaniem plików cookie” dostępne pod adresem: https://www.msdprivacy.com/pl/pl/cookie-privacy-policy.html
- „Polityka Prywatności Wykonawcy” – polityka prywatności Wykonawcy dostępna pod adresem: [link]
- „Prawo farmaceutyczne” – ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 944).
- „Produkt” – produkty lecznicze Intervet, których dotyczą Treści, dopuszczone do obrotu na terenie Polski, Węgier, Słowacji lub Czech oraz posiadające wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia i atesty.
- „Regulamin” lub „Regulamin Serwisu” – regulamin Serwisu dostępny pod adresem: www.msd-animal-health-online-congress.pl
- „Rejestracja” – procedura założenia Konta i weryfikacji statusu Użytkownika.
- „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
- „Serwis” – platforma internetowa z ograniczonym dostępem dla określonego rodzaju podmiotów za pośrednictwem której Usługodawca świadczy Usługi dostępna pod adresem www.msd-animal-health-online-congress.pl
- „Treści” – informacje o charakterze naukowym, edukacyjnym, marketingowym i reklamowym dostępne w Serwisie.
- „Treści Zastrzeżone” – Treści dostępne wyłącznie dla Lekarzy, w tym reklama produktów leczniczych wydawanych wyłącznie na podstawie recepty, zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe albo umieszczonych na wykazach leków refundowanych.
- „Urządzenie Użytkownika” – telekomunikacyjne urządzenie końcowe Użytkownika, w tym komputer lub telefon komórkowy.
- „Usługi” – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Intervet w zakresie umożliwienia korzystania z Serwisu, w tym z Konta, przez Użytkownika zgodnie z Regulaminem oraz Polityką Prywatności.
- „Usługodawca” lub „Intervet” – Intervet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodna 51 (00-867 Warszawa) zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000104038, NIP: 5261892773.
- „Użytkownik” – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w wieku powyżej 18 lat, korzystająca z Konta i Serwisu po Rejestracji.
- „Wykonawca” – MCO International srl zarejstrowana w Firenze Palazzina Bemporad, Via L.C. Farini, 11 50121 Florence, Italy, registered in Florence, Italy

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1 Usługodawca świadczy Usługi za pośrednictwem Serwisu na żądanie Użytkownika, nieodpłatnie i zgodnie z Regulaminem oraz Polityką Prywatności.
2.2 Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Usługodawcę oraz zasady gromadzenia plików cookies przez Usługodawcę określa Polityka Prywatności stanowiąca integralną część Regulaminu.
2.3 Administratorem Serwisu zapewniającym jego funkcjonowanie (service provider) oraz podmiotem przetwarzającym w imieniu Usługodawcy dane osobowe Użytkowników jest Wykonawca. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników w ramach Serwisu określa Polityka Prywatności Wykonawcy.
2.4 Usługi obejmują:
- udostępnianie Użytkownikom Treści w ramach Serwisu;
- streaming webinariów oraz nagrań audiowizualnych;
- przeprowadzanie ankiet wśród Użytkowników;
- przesyłanie notyfikacji oraz wiadomości e-mail do Użytkowników zawierających Treści, zaproszenia na wydarzenia organizowane przez Usługodawcę lub partnerów biznesowych Usługodawcy oraz ofert Usługodawcy lub jego partnerów biznesowych – pod warunkiem, że jest to zgodne z wymaganiami prawa i uzyskane zostały stosowne zgody.
2.5 Użytkownikami Serwisu, którzy posiadają dostęp do Treści Zastrzeżonych, mogą być wyłącznie Lekarze jako osoby uprawnione do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Lekarze, którzy utracili prawo wykonywania zawodu, nie mogą korzystać z Serwisu w zakresie, w jakim możliwy jest dostęp do Treści Zastrzeżonych.
2.6 Usługodawca udostępnia Regulamin nieodpłatnie na stronie internetowej pod adresem www.msd-animal-health-online-congress.pl Regulamin może zostać pobrany i zapisany na urządzeniu końcowym Użytkownika w formacie PDF.
2.7 Użytkownik korzystający z Usług zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
2.8 Jedynym kosztem, jaki Użytkownik ponosi w związku z korzystaniem z Serwisu, jest koszt połączenia z serwerem, gdzie umieszczono Serwis, którego wysokość jest zależna od umowy zawartej przez Użytkownika i dostawcy usług sieciowych, określającej zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych (w tym w zakresie czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której korzysta Użytkownik).

3. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA
3.1 Akceptując ten Regulamin i wypełniając w ramach Rejestracji formularz rejestracyjny, Użytkownik zawiera umowę o świadczenie Usług z Usługodawcą na czas nieoznaczony oraz na warunkach określonych w Regulaminie.
3.2 W tym celu w ramach procesu Rejestracji wymagane jest podanie następujących informacji:
- dane podstawowe (imię, nazwisko);
- dane kontaktowe (adres e-mail);
- dane służbowe (numer prawa wykonywania zawodu) - konieczne do weryfikacji statusu Użytkownika jako Lekarza;
- dane o zainteresowaniach (obszar zainteresowań).
3.3 Po zakończeniu procesu Rejestracji na adres e-mail podany podczas tworzenia Konta zostanie przesłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje niezwłocznie po aktywacji Konta przy użyciu linku otrzymanego na adres e-mail Użytkownika.
3.4 Po rozpoczęciu świadczenia Usług, Usługodawca przekazuje Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia umowy o której mowa w pkt 3.1, w tym treść Regulaminu, w postaci dokumentu w formacie PDF na adres e-mail podany podczas tworzenia Konta.

4. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG
4.1 Użytkownik ma prawo:
- korzystać nieodpłatnie z Usług przez okres trwania umowy określonej w pkt 3.1 Regulaminu;
- zgłaszania reklamacji na zasadach określonych w pkt 5 Regulaminu;
- korzystać z praw przysługujących mu zgodnie z Polityką Prywatności, w szczególności praw związanych z danymi osobowymi, na zasadach określonych w Polityce Prywatności.
4.2 Użytkownik zobowiązany jest do:
- korzystania z Usług w sposób zgodny z Regulaminem, Polityką Prywatności oraz obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w tym do nieumieszczania i nieprzekazywania jakichkolwiek treści bezprawnych podczas korzystania z Usług;
- niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o utracie prawa wykonywania zawodu oraz niezwłocznego zaprzestania korzystania z Serwisu w razie utraty prawa wykonywania zawodu;
- nienaruszania jakichkolwiek praw, w tym autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, praw do baz danych lub innych praw majątkowych oraz dóbr osobistych Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich.
4.3 Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług zgodnie z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, w tym do rozpatrywania reklamacji zgodnie z postanowieniami pkt 5 Regulaminu oraz do podjęcia wszelkich możliwych działań zapewniających nieprzerwany dostęp do korzystania z Usług.

5. REKLAMACJE
5.1 Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację Usług świadczonych przez Usługodawcę.
5.2 Wszelkie reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, mogą być składane:
- na adres e-mail Usługodawcy: anna.jozefowska@merck.com z wskazaniem tematu wiadomości: „MSD AH Virtual Congres”.
- na adres siedziby Usługodawcy - z dopiskiem, że reklamacja dotyczy Serwisu MSD AH Virtual Congress
5.3 Reklamacja powinna obejmować: (i) imię i nazwisko Użytkownika, (ii) adres zamieszkania Użytkownika jeżeli reklamacja zostanie zgłoszona na piśmie (iii) dokładny opis zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia, (iv) wskazanie żądań Użytkownika składającego reklamację.
5.4 Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. Usługodawca odpowiada na zgłoszenie reklamacyjne za pośrednictwem środka komunikacji, który został wykorzystany przez Użytkownika, chyba że Użytkownik zastrzegł inną formę w zgłoszeniu.
5.5 Użytkownik ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

6. PRAWO AUTORSKIE
6.1 Treść Serwisu chroniona jest prawem autorskim. Wszystkie Treści, materiały oraz znaki towarowe dostępne w Serwisie, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), a także materiały audiowizualne oraz materiały prezentowane w trakcie webinariów stanowią przedmiot praw Intervet lub jego licencjodawców, w tym autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w szczególności praw ochronnych na znaki towarowe, oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej („Materiały Chronione”).
6.2 Materiały Chronione oraz inna zawartość Serwisu nie mogą być zwielokrotniane, rozpowszechniane ani publikowane bez pisemnej zgody Usługodawcy. Usługodawca wyraża zgodę, aby Użytkownicy przeglądali Serwis na swoich komputerach i drukowali fragmenty tego Serwisu wyłącznie dla użytku osobistego, a nie w celu redystrybucji lub jakimkolwiek innym celu komercyjnym, chyba że Usługodawca wyrazi na to pisemną zgodę. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.
6.3 Wszystkie użyte w Serwisie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione, w związku z czym dostępu Użytkowników do Serwisu nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków lub nazw występujących w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela takich znaków lub nazw.
6.4 Przystępując do korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań naruszających praw własności intelektualnej Usługodawcy - w tym praw autorskich, praw ochronnych na znaki towarowe, praw z patentu, a także dóbr osobistych i praw majątkowych osób trzecich.
6.5 Na każdej legalnej kopii części lub całości zawartości Serwisu musi znaleźć się następująca informacja: „Copyright © 2020 Intervet sp. z o.o.” Legalnie użytkowane elementy Serwisu lub inne zawartości znajdujące się w Serwisie nie mogą być w jakikolwiek sposób zmieniane lub modyfikowane. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

7. TREŚCI MEDYCZNE I FARMACEUTYCZNE ZAWARTE W SERWISIE
7.1 Informacje o tematyce zdrowotnej i farmaceutycznej publikowane w Serwisie nie stanowią porad o charakterze medycznym. Treści te mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane jako specjalistyczne porady medyczne, forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia; nie mogą one zastępować specjalistycznych badań lekarskich ani profesjonalnego świadczenia zdrowotnego. Przed zastosowaniem jakichkolwiek produktów leczniczych oraz przed rozpoczęciem leczenia bądź terapii, należy każdorazowo skonsultować się z lekarzem, który jako jedyny jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność leczenia.
7.2 Użytkownik kierując się wyłącznie informacjami uzyskanymi za pośrednictwem Portalu działa na własną odpowiedzialność. W szczególności brak ostrzeżenia dotyczącego skutków stosowania określonego produktu leczniczego lub ich kombinacji nie może być poczytywany przez Użytkownika jako wskazanie, że taki lek lub kombinacja leków jest bezpieczna, skuteczna lub właściwa dla Użytkownika lub innych osób. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z całym opisem leku umieszczonym na opakowaniu lub w dołączonej do leku ulotce, aby w pełni zrozumieć jego działanie, zastosowania oraz efekty uboczne.

8. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUG
8.1 Aby skorzystać z Usług Użytkownik musi dysponować systemem spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: komputer klasy PC, MAC lub inne urządzenie z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie HTML, Flash/Shockwave, cookies oraz JavaScript.
8.2 Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Usług zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Użytkownik, posiadało w szczególności: system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień, skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall), zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa, aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej.
8.3 Usługodawca zapewnia Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Usług. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Usług należy korzystanie bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej Użytkownika. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje również możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez sieć WWW, wymaga udostępnienia podstawowych informacji o urządzeniu, z którego korzystana Użytkownik, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (tj. strony z której Użytkownik połączył się z Usługą wybierając odpowiedni odsyłacz), przeglądarka używana przez Użytkownika oraz system operacyjny.

9. ZMIANY REGULAMINU
9.1 Usługodawca ma prawo zmienić Regulamin z następujących ważnych przyczyn:
- zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub przepisów dotyczących konsumentów, która wpłynie na prawa i obowiązki określone w Regulaminie;
- zmian w zakresie funkcjonalności lub warunków technicznych dotyczących świadczonych Usług.
9.2 Użytkownik zostanie każdorazowo powiadomiony o zmianach w Regulaminie oraz o ich przyczynie poprzez wiadomość przesłaną na adres e-mail Użytkownika, który został podany podczas Rejestracji.
9.3 Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę, lecz nie wcześniej niż 30 (słownie: trzydzieści) dni kalendarzowych od dnia przesłania przez Usługodawcę powiadomienia o zmianach w Regulaminie oraz o ich przyczynie.
9.4 W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu przez Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy na zasadach określonych w pkt 10 Regulaminu.

10. WYPOWIEDZENIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
10.1 Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w pkt. 3.1 Regulaminu, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
- Usługodawca zamierza zakończyć świadczenie Usług drogą elektroniczną; lub
- Użytkownik nie przestrzega obowiązków związanych z korzystaniem z Usług, w szczególności określonych w pkt 4 Regulaminu.
10.2 Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umowy, o której mowa w pkt. 3.1 Regulaminu, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Użytkownik może również wypowiedzieć umowę lub odstąpić od umowy bez podania przyczyny ze skutkiem natychmiastowym w dowolnym momencie. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
10.3 Wypowiedzieć umowę, o której mowa w pkt. 3.1 Regulaminu, oraz odstąpić od niej można w jeden z następujących sposobów:
- wysyłając oświadczenie na adres e-mail stefania.betti@mcointernationalgroup.com ze wskazaniem tematu wiadomości: „Wypowiedzenie umowy” albo „Odstąpienie od umowy”;
- wysyłając oświadczenie na adres siedziby Usługodawcy z dopiskiem, że wypowiedzenie albo odstąpienie dotyczy zawartej umowy.
10.4 Usługodawca przesyła na adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji potwierdzenie otrzymania informacji o wypowiedzeniu albo odstąpieniu od umowy niezwłocznie po jej otrzymaniu.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1 Regulamin obowiązuje od dnia 18.11.2020.
11.2 Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem i Usługodawcą, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
11.3 Wszelkie spory związane z Usługami świadczonymi przez Usługodawcą w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
11.4 W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają odpowiednie zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.